Sản phẩm còn hàng
15 Đánh giá
  • Mã SP:
  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:
  • Bảo hành:

Chi tiết sản phẩm

𝐐𝐔𝐀̀ 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐒𝐔̛̣ 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 – 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ – 𝐒𝐀̉𝐍 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 – 𝐈𝐍 𝐀̂́𝐍 𝐁𝐎̣̂ 𝐂𝐔́𝐏 𝐆𝐎𝐋𝐅

𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐜 𝐓𝐢́𝐧 Đ𝐨̂̀ 𝐆𝐨𝐥𝐟 Đ𝐞̂́𝐧 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣ 𝐐𝐮𝐚̀ 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐂𝐮́𝐩 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐂𝐚𝐨 𝐂𝐚̂́𝐩 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐓𝐨̂𝐢!

cup-pha-le-_-ttv-0028

𝐁𝐚̣𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐲𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐚𝐨 𝐧𝐚̀𝐲? 𝐁𝐚̣𝐧 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐨̂𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐨́𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐲 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚?

𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐯𝐢̀ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐜𝐮́𝐩 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩.

cup-pha-le-_-ttv-0028

𝐕𝐨̛́𝐢 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐜𝐮́𝐩 𝐠𝐨𝐥𝐟 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ đ𝐨̣̂𝐜 đ𝐚́𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩, 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐚̣𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́, 𝐭𝐨̂𝐧 𝐯𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 đ𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧.

𝐇𝐚̃𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐚̣𝐨 𝐧𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐚́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐢̉ 𝐧𝐢𝐞̣̂𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐮̛̣ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧. Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮̛̀ 𝐠𝐢̀ 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐡𝐚̃𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ đ𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐮́𝐩 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̣̂𝐩 “𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛̣ đ𝐚𝐦 𝐦𝐞̂ 𝐠𝐨𝐥𝐟 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧”.

=================================
CÔNG TY TNHH TINH TẾ VIỆT
Địa chỉ: Số 09 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02366 288 043 ~ 0947.043.043 (Ms_Linh)
Hotline 0966.043.043
Email: tinhteviet@gmail.com

Sản phẩm liên quan