𝐂𝐮́𝐩 𝐕𝐢𝐧𝐡 𝐃𝐚𝐧𝐡 – 𝐂𝐮́𝐩 𝐏𝐡𝐚 𝐋𝐞̂

Các tặng phẩm mang hình ảnh biểu trưng cho sự chiến thắng, tính sáng tạo, dẫn đầu, sẽ là lựa chọn phù hợp cho các mục đích vinh danh người chiến thắng cho các doanh nghiệp

 

cup-vinh-danh-cup-pha-le-qua-tang-tinh-te-va-sang-trong
Công Ty TNHH Tinh Tế Việt

bieu-trung-pha-le_ttv-0088

Công Ty TNHH Tinh Tế Việt
cup-vinh-danh-cup-pha-le-qua-tang-tinh-te-va-sang-trong
Công Ty TNHH Tinh Tế Việt
cup-vinh-danh-cup-pha-le-qua-tang-tinh-te-va-sang-trong
Công Ty TNHH Tinh Tế Việt
cup-vinh-danh-cup-pha-le-qua-tang-tinh-te-va-sang-trong
Cúp vinh dạnh kim loại mạ vàng
🏭 𝐿𝑖𝑒̂𝑛 𝐻𝑒̣̂ 𝑉𝑜̛́𝑖 𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑇𝑜̂𝑖:
#𝟎𝟗𝟒𝟕 #𝟎𝟒𝟑 #𝟎𝟒𝟑 – #𝟎𝟖𝟖𝟖 #𝟎𝟒𝟐 #𝟎𝟒𝟑 (𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜) 𝟎𝟗𝟔𝟔 𝟎𝟒𝟑 𝟎𝟒𝟑 –
– Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 𝟎𝟗 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐮́, 𝐓𝐏. Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 – 𝐰𝐰𝐰.𝐪𝐮𝐚𝐭𝐚𝐧𝐠-𝐝𝐚𝐧𝐚𝐧𝐠.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧